Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Aruanded

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) I vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) II vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) III vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) IV vahearuanne

Lõpparuanne

Lisa 1. Kasutatud metoodika.

Lisa 2. Suurandmete süsteemi kontseptsiooni kirjeldus.

Lisa 2a. Suurandmete süsteemi teekaart 2019-2025

Lisa 2b. Suurandmete tegevuste teostatavuse hinnang.

Lisa 2c. Teenuste mõõdikud. Huumusbilansi kalkulaator.

Lisa 2d. Teenuste mõõdikud. ETKI.

Lisa 2e. Teenuste mõõdikud. Ilmastik ETKI.

Lisa 2f. NPK bilansi lisamoodikud.

Lisa 2g. Teenuste ideekorje.

Lisa 3. Õigusliku analüüsi kokkuvõte.

Lisa 4. Andmeanalüüsi kokkuvõte.

Lisa 5. ePõlluraamatu analüüsidokument.

Lisa 6. Programmi etappide tulemite koond.

Lisa. 7. Taustamaterjalid.

Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestis ühe aasta, mille vältel tehti teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks olid Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner), Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping PRIA-ga sõlmiti 10.09.2018, lõpparuanne esitati 9.09.2019.

Läbiviidud analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, õiguslikku ja majanduslikku vaadet põllumajandusse puutuvatele andmetele ja võimalikele lahendustele nende kasutamiseks suurandmete süsteemis. Defineeriti teenused, mida analüüsitud andmete põhjal on võimalik realiseerida (riik, tarkvaratootjad). Programmi esimese etapi tulemite põhjal järel kuulutatakse välja teise etapi hange, mille käigus realiseeritakse suurandmete süsteemi tehniline lahendus ja olulisemad või „tehtavamad“ teenused. Teenuste loomisel tuleb kindlasti jälgida, milliseid teenuseid planeeritakse realiseerida Euroopa Komisjoni algatatud FaST ning NIVA projektide raames, et saavutada täiendav sünergia ja vältida dubleerimist.

Huvigrupid ja potentsiaalsed kasusaajad on põllumajandustootjad, avaliku sektori asutused, ülikoolid jt teadusasutused ning kolmandad osapooled (eelkõige põllumajandustarkvara arendajad). Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldati kolm teabepäeva ning rahvusvaheline konverents.

Täpsem info: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee
Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Kõigile huvilistele on kättesaadav interaktiivne analüüsiaruanne aadressil https://tietoanalytics.ee/PRIA.

Programmi Nõukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018):
Maaeluministeeriumi esindaja – Toomas Kevvai
Maaeluministeeriumi esindaja – Katrin Rannik
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu KEVILI)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja – Janek Rozov
Keskkonnaministeeriumi esindaja – Karin Kroon
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja – Jüri Jõema
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja – Ahti Bleive
Statistikaameti esindaja – Andres Kukke
Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja – Leho Verk
Valdkondlik ekspert – Andres Oopkaup
Valdkondlik ekspert – Märt Riisberg
Valdkondlik ekspert – Ahto Vili

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.