2011. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

Põllumajandusuuingute Keskus korraldas 29-30. juuni 2011 Jõgevamaal Puurmani vallas Jahimaja Trofees infopäeva

2. telje hindamiseks läbiviidud uuringute ja toetuste hindamise tulemused

29.06.2011

Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse e-küsimustiku ülevaade Katrin Alamets

Sotsiaalmajanduse uuringud ja ülevaade mahetootjate e-küsimustikust Katrin Vask

Ülevaade mahetootjate e-küsitlusest ning seosed mahekatsega (agrotehnika) Karli Sepp

Keskkonnatoetuste hindamisega seotud mullastiku uuringud Priit Penu, Tiina Köster

Taimetoiteelementide (N P K) bilanss ja pestitsiidide kasutuskoormus Marje Särekanno

Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees Jaan Kanger

Põllulindude seire tulemused seoses PKT meetmetega Eneli Viik

Kas põllumajanduskeskkonna toetuse meetmetega kaasneb kõrgem kimalaste mitmekesisus Eneli Viik

30.06.2011

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa määratlemisest Eestis Tambet Kikas

Poollooduslike koosluste hooldamise toetusega seonduv Iiri Selge

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamise ülevaade Karli Sepp

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamine Marje Särekanno, Jaan Kanger


Mahepõllumajandus ja teadus 2011 Päevakava

Mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2011. a Egon Palts (Põllumajandusamet)

Väetised, taimekaitsevahendid jt tooted maheviljelejatele Margus Ameerikas, Ene Kiudsoo (AS Baltic Agro)

Teraviljade mahesordivõrdluse ja agrotehnika katsed Jõgeva SAIs 2009-2011 Ilmar Tamm (Jõgeva SAI)

Uuemaid tulemusi maherohusöötade kvaliteedist Uno Tamm (EMVI)

Mulla toitainesisalduse muutus sõnnikuga väetamisel ja mitteväetamisel, mõju kultuuride arengule ning kattetulule mahe-ja tavaviljeluse katsetes Karli Sepp (PMK), Liina Edasi (EMVI)

Haljasväetistega muldaviidav orgaanika, selle toitainete sisaldus ja mõju järelkultuuride saagile Enn Lauringson, Liina Talgre (EMÜ)

Vahekultuuride biomassi moodustamise ja toitainete sidumise võime Liina Talgre, Enn Lauringson (EMÜ)