Usaldusväärne partner!

ModernAKIS

ModernAKIS-se projekti eesmärgiks on Euroopa ülese võrgustiku loomine teadmussiirde ja innovatsiooni edendamiseks ning AKIS* osapoolte juhendamiseks-koolitamiseks (ehk kuidas toetada head AKISe ülesehitust).

Täpsemalt:

  • selle oskusteabe koondamine, mida vajavad riiklikud AKIS osalejad ning AKIS-eid mõjutavate sekkumiste võrdlemine ja kogemustest õppimine (võrdlemise tööriista loomine);
  • riiklike AKISe korraldusüksuste (nt ministeeriumite üksuste) vahelise võrgustumise (sh kohtumiste) võimaldamine ja koolituste pakkumine AKIS osalejatele.

Seitse aastat kestva projekti eestvedajaks on Austria Põllumajandus-Kaubanduskoda (Landwirtschaftskammer Österreich), konsortsiumis on 36 partnerit, kes esindavad kõiki EL liikmesriike.

Liikmesriikide ametiasutused ja AKISe osalejad vajavad teadmisi ning vahendeid teadmiste vahetamise edendamiseks ja suutlikkuse suurendamiseks. Põllumajandusuuringute Keskuse ülesanne projektis on korraldada Eesti AKIS osapoolte vajaduste koondamist ning vahendada EL teadmiste vahetamise võimalusi osalejatele Eestist.

Projekti tööeesmärgid on järgmised:

  • võrreldavate analüüside, võrdlusaluste ja teabelevi rakendamine AKISte juhtimiseks;
  • AKISe koordineerivate üksuste võrgustik ja teabevahetuse e-platvormi arendamine;
  • praktikate koondamine ehk süsteemne suutlikkuse suurendamine ja teabevahetus;
  • lahenduste ühisloome AKISe peamiste osalejate vahel.

Projekti jooksul koostatakse raporteid AKIS vajaduste erinevate tahkude kohta (umbkaudu 10), toimub kohtumisi liikmesriikide osapoolte kaasamiseks (esialgsete kavade kohaselt 12 seminari, 2 konverentsi ja 2 õppereisi) ning korraldatakse materjalide tõlkimist, küsitlusi ja kohalikke arutelusid. Projekti eelarve hõlmab muuhulgas AKIS koordineeriva üksuse esindajate (Eestis Maaeluministeeriumi ametnike) lähetuste kulusid.

Projekt annab tuge AKISe koordineerimisüksuste loomisel, suurendab osapoolte võimekust ning toetab toimivat ja kaasavat AKISt üle Euroopa.

*AKIS - linkpõllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteem

Inglise keeles: AKIS - agricultural knowledge and innovation system

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)