Põllumajanduskeskkonna uuringud

Vesi

Taimed vajavad kasvuks ja arenguks valgust, niiskust ja mullast taimedele kättesaadavaid toitaineid.

Kui niiskust on parajalt, saavad taimed kasvuks mullast toitaineid piisavalt. Liigniiskuse – tugevate pikaajaliste sadude või madala temperatuuri ja vähese aurumise korral – suureneb võimalus, et taimetoitained liiguvad koos mullast läbi filtreeruva veega taimede juurte horisondist allapoole. Halvemal juhul jõuavad need taimetoitained kuivendatud muldadel dreenide ja kogujakraavide kaudu pinnavette, veel halvemal juhul (halvasti kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel) ka põhjavette. Seetõttu seirataksegi selle valdkonna raames taimetoiteelementide bilanssi ja toitainete leostumist.

Toiteelementide bilansi uuring

Lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) kohta arvutatud taluvärava toiteelementide bilansi uuringu tulemused (NPK sisend, väljund, bilanss, efektiivsus) annavad üldist informatsiooni põllumajandusettevõtte majandamisest. Bilansi põhjal saab hinnata, mil määral võib erinevate keskkonna nõuete täitmine vähendada NPK leostumise riski pinna- ja põhjavette, kuivõrd efektiivselt ettevõtte tasandil toiteelemente kasutatakse, kui suure üle- või puudujäägiga majandatakse. Bilansi tulemused kajastavad kaudselt ka võimalikke muutusi (positiivseid või negatiivseid) mullaviljakuses ja elurikkuses.

Pestitsiidide kasutuskoormuse uuring

Uuringus analüüsitakse ~120 seireettevõtte pestitsiidide kasutamise andmeid, mille põhjal arvutatakse iga seireettevõtte kohta nn pestitsiidide kasutuskoormus:

  • pestitsiididega pritsitud pinna osakaal põllumajandusmaast (%);
  • kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha);
  • kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha).

Taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees

Uuringu käigus määratakse taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja mullast läbinõrgunud vee hulk. Nende näitajate kaudu arvutatakse taimetoiteelementide leostumine. Samuti arvutatakse seirepõldude toiteelementide üldbilanss.

Räpu jõe valgala uuring

Intensiivse põllumajanduse piirkonnas uuriti väetiste kasutust ja arvutati väikevalglale jäävate põldude lämmastiku, fosfori ja kaaliumi üldbilanss.

Toiteelementide kogubilansi ja kasutuse ning pestitsiidide kasutuskoormuse uuring

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)