Põllumajanduskeskkonna uuringud

Kompleksuuring

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku katsekeskuses 2003. aastal.

Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe-ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi lahendusi.

Nende mõju hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: mulla toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldus, mulla toiteelementide bilanss, mulla füüsikalised näitajad, mullaorganismide tegevus, umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet ning kultuuride kattetulu jm.

Eeltoodud näitajate kohta kogutakse andmeid vastavalt metoodikale erineva pikkusega uurimissammuga.

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks kasutatavad Eesti põllumajandusettevõtetes.

Külvikordade viljavaheldus ja nende majandamine vastavad MAHE toetuse ja keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse saamise tingimustele. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.

Uuringute kokkuvõtted

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)