Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna uuringute valdkonnad

Põllumajandustegevustega kaasneb mõju meie keskkonnale – mullale, veele, õhule, elurikkusele, kliimale.

Põllumajanduskeskkonna hindamisega seotud uuringute eesmärk on keskkonnaalaste näitajate kogumine ja analüüsimine ning seeläbi Eesti maaelu arengukava tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine.

Esimeste uuringutega alustati 2003. aastal. Andmeid kogutakse ja analüüsitakse erinevates valdkondades: mullastik, vesi, elurikkus, maastik, sotsiaalmajandus jt. Vastavalt teemade olulisusele laiendatakse ja täiendatakse uurimisvaldkondi.

Sisukord

linkElurikkus

 • Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring (2006-2021)
 • Pesitsevate põllulindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring (2005-2021)
 • Vihmausside (arvukus ja liikide mitmekesisus) uuring (2004-2010)
 • Rohumaaribade taimestiku uuring (2011-2019)
 • Räpu jõe valgala pilootuuringu raames teostatud linnustiku analüüs (2007-2009)
 • Rohumaade majandamine Järva-, Lääne-Viru- ja Pärnumaa näitel ning selle võimalik mõju rukkirääkude pesitsusedukusele ja vanalindude ellujäämisele (2012)
 • Soontaimed – koosluse struktuuri, liigirikkuse ja liikide katvuse uuring (2005-2008)

linkKõrge loodusväärtusega põllumajandus

linkKliimamuutused (2016, 2018)

linkKompleksuuring (2006-2021)

linkMaastik

 • HPK2 (märg- ja turbaalad) alade ruumilise paiknemise, põllumassiivide kogupindala  ja maakasutuse selgitamine ja selle alusel nende alade tootjapõhine maakasutuse analüüs (2020)
 • Investeeringud materiaalsesse varasse, kiviaia taastamine (2016)
 • Põllumajandusmaastike struktuurimuutuste uuring punkt-, joon- ja pindelementides (2004, 2007, 2013)
 • Talude üldise heakorra uuring  (2007)

linkMajandusnäitajad ja muu

 • Veebiküsitlus „Ohustatud tõugu loomade (OTL) pidamine“ (2021)
 • Veterinaarkulude uuring (2016-2021)
 • Ettevõtjatulu (sh. teised majandusnäitajad) uuring (2003-2021)
 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames välja makstud toetuste jaotumine (2011-2021)
 • MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja MAK 2007-2013 perioodi 2. telje toetuste saajate majanduslik jätkusuutlikkus (2007-2021)
 • E-küsitlus põllumajandustootjatele (2017, 2021)
 • Aiandustoodangu peamiste turustuskanalite uuring (2015)
 • Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa uuring (2004-2015)
 • Keskkonnateadlikkuse uuring (2004-2009)
 • Mahetoodete turustamise ning mahetootjate poolt kasutatavate agrotehniliste võtete uuring (2011)
 • Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006 (2008)
 • Loomade karjatamise uuring (2012)

linkMuld

 • Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas (2018-2021)
 • Väetamiskaardi serveripõhise lahenduse arendamine (2018, 2020, 2021)
 • Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala põllumuldades (2008-2021)
 • Lubjatarbe määramise täpsustamine ja erinevate lubiväetiste mõju selgitamine erinevatele mullaomadustele ja taimede toitumistingimustele (2020, 2021)
 • Vähemlevinud põllumajanduskultuuride väetustarbe ja toitainete omastamise seaduspärasuste, toitainete vertikaalse liikumise ning toitainete bilansi arvutamine väetamissoovituste väljatöötamiseks (2018, 2019)
 • Mulla viljakuse ja orgaanilise aine uuring (2008-2017, 2021)
 • Otsekülvi (minimeeritud harimise) mõju muldade omadustele ja keskkonna seisundile (2011-2017)

linkVesi

 • Toiteelementide bilansi uuring (2009-2021)
 • Pestitsiidide kasutuskoormuse uuring (2009-2021)
 • Taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees (2005-2021)
 • Räpu jõe valgala uuring (2007-2013)
 • Toiteelementide kogubilansi ja kasutuse ning pestitsiidide kasutuskoormuse uuring (2005-2008)
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)