Põllumajanduskeskkonna uuringud

2021. aasta

27. aprillil toimus veebi teel Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja PMK koostöös põllumajanduskeskkonnale keskenduv konsulentide koolituspäev, kus PMK töötajad esinesid suuliste ettekannetega:

Koolituspäev on järelvaadatav:

I osa https://youtu.be/rcAEGK9Wz6I

II osa https://youtu.be/K4Fmjl9qox8

III osa https://youtu.be/8UN8XedgMD0

20. mail esines Maris Kruuse riikliku satelliidiandmete keskuse ESTHub visioonipäeval veebi teel suulise ettekandega „How satellites can help develop precision farming“ (ettekande autorid Tambet Kikas ja Ain Kull).

8. juunil toimus veebi teel MAK seirekomisjoni istung, kus Livi Rooma esines suulise ettekandega „PMK põllumajanduskeskkonna uuringud 2020. aastal“.

8. juulil korraldas Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga Kuusiku katsekeskuses 2014–2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ mahemajanduse valdkonna raames infopäeva PMK maheviljeluse katsete tutvustamiseks mahetootjatele. Katseid tutvustas Karli Sepp, kes lisaks esines ka ettekandega maheväetistest ja nende kasutamise põhimõtetest.

28. juulil esinesid Priit Penu ja Tambet Kikas PTA maaparanduse valdkonna spetsialistide seminaril veebi teel ettekandega „Mullastikuuuringud ja seirenäitajad“ ning PMK kaardirakenduste tutvustusega.

24. septembril Tartus toimunud Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil tutvustas Tambet Kikas suulise ettekandega „Mullaseire välitööde kaardirakendus, versioon 2“ mullaseire ja -uuringute büroos välja töötatud brauseripõhist mullaseire välitöö kaardirakendust.

11. novembril esines Tambet Kikas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud hübriidkonverentsil „Digipööre Eesti põllumajanduses“ suulise ettekandega „PMK veebipõhiste mullastiku kaardirakenduste kasutamine ja tulevikuväljavaated“.

11. novembril ning 8. ja 15. detsembril esines Priit Penu Eesti Maaülikooli korraldatud koolitustel põllumajandustootjatele suulise ettekandega „PMK kaardirakendused kui põllumehe abilised“.

12. novembril esinesid PMK töötajad keskkonnaseire õppeaine raames Eesti Maaülikooli tudengitele veebi teel suuliste ettekannetega:

22. ja 29. novembril pidas Priit Penu loengu mullaseirest Eesti Maaülikooli tudengitele.

23. novembril korraldas PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo veebiseminari „Põllumajandusmaastike rohumaaribade ABC“. Üritus toimus põhjamaade põllumajandusmaastike servaalade ja rohekoridoride projekti raames, mida rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Ürituse materjalid, sh salvestis, on leitavad projekti PMK veebilehel. Eneli Viik esines suulise ettekandega „Kimalaste seire rohumaaribad erineva toetustüübiga aladel“.

29. novembril ja 21. detsembril korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda veekaitse infopäevad, kus Evelin Pihlap esines veebi teel suulise ettekandega „PMK mulla- ja veeseired“.

30. novembril korraldas EMÜ Mahekeskus konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“, kus esinesid veebi teel suuliste ettekannetega:

16.–17. detsembril Tartus toimunud Eesti Maaülikooli korraldatud konverentsil „Süsinikuneutraalne põllumajandus“ esines Elsa Putku veebi teel suulise ettekandega „Maaparanduse mõju, lühiajalised rohumaad külvikorras ja erinevad maaharimise viisid“.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)