Usaldusväärne partner!

PMK: Muutus Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus

Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima Põllumajandusuuringute Keskuse muudetud põhimäärus

Seoses kohanimede lihtsustamisega muutus Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) aadress ja vastav täpsustus tehti ka põhimäärusesse Teaduse 4, Saku, 75501 Harju maakond. Väljaspool eelnimetatud asukohta asuvate PMK tööpaikade asukohad ja postiaadressid näidatakse struktuuriüksuse põhimäärustes ja PMK veebilehel kontaktide osas.

Üldosakonna ja osaliselt juhtkonna ametikohtade baasil on moodustatud kaks uut osakonda: arendus- ja haldusosakond ning finants- ja personaliosakond. Haldusvaldkonnas toimunud muudatuse tingis ka asjaolu, et senise üldosakonna põhiülesanded on ajas muutunud, asutuse hoonete tehniline teenindamine on antud Riigi Kinnisvara ASi vastutusalasse.

Laborite koormuse ja tegevusvaldkondade analüüsi tulemusena vähendati laborite arvu viielt neljale. Jääkide ja saasteainete laboratooriumi ning söötade ja teravilja laboratooriumi liitmisel on moodustatud söötade ja jääkide laboratoorium. Ühtlasi on täpsustatud ka kõikide laborite põhiülesandeid.

Täpsustati katsekeskuste põhiülesandeid, milleks on teha sordi majandusliku viljelusväärtuse kindlakstegemiseks vajalikke riiklikke majanduskatseid ja uue sordi registreerimiskatseid. Muudatus on kooskõlas taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega. Võru katsejaam nimetati ümber Võru katsekeskuseks.

Täpsustatud on ka põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi haldamisega seotud ülesande sõnastust.

PMK uued struktuuriüksused

Arendus- ja haldusosakonna põhiülesanne on arendada teenuseid ja tehnoloogilist võimekust. Arendus- ja haldusosakonna moodustamisega koondati laborite teenindamisega seotud tegevused terviklikumalt ühte struktuuriüksusesse.

Muudatus võimaldab sujuvamalt koordineerida laboritel tööd, kiirendada tööprotsesse ja kasutada ressursse optimaalsemalt. Arendus- ja haldusosakonna ülesannete hulka kuulub laborite infosüsteemi (LIS) arendamine, laboriseadmete tehnilise teeninduse korraldamine, proovide vastuvõtmine ja ettevalmistus laboratoorseteks analüüsideks.

Finants- ja personaliosakonna põhiülesanne on korraldada asutuse finants- ja personalitööd, asjaajamist ning töötervishoiu ja -keskkonnaalast tegevust, kavandada ja korraldada hankeid ning hallata keskuse vara.

Finantsanalüüsi, personalitöö ja asjaajamise valdkonna töö koondamisega ühte osakonda suurendatakse erinevate tugitegevuste koosmõju ja tõhustatakse asutuse sisemiste tugiteenuste kuluarvestus.

Söötade ja jääkide laboratooriumi põhiülesanne on teha taimse toidu, sööda ja muu taimse materjali laboratoorseid analüüse nende kvaliteedi ja taimekaitsevahendite jääkide ning muude saasteainete sisalduse kindlakstegemiseks. Laboris määrakse põldkatsete saagi proovide kvaliteeti ning kontrollitakse sekkumiskeskuse tehnilise seisundi nõuetekohasust ja sellesse ladustatava teravilja kogust ning kvaliteeti. Samuti tehakse riiklike majanduskatsete tegemise käigus saagi omaduste määramiseks võetud proovide analüüse ning osaletakse asjakohastes seireprogrammides.

Alates 1. jaanuarist kehtima hakanud PMK põhimäärusest tulenevad muudatused on suunatud eelkõige keskuse struktuuriüksuste omavahelise koostöö parandamisele ja juhtimiskorraldusele.

PMK veebilehele viiakse muudatused sisse jaanuari alguses.

Tutvus PMK põhimäärusega linkRiigi Teatajas.

Vaata lisaks eelmise ja kehtiva linkpõhimääruse võrdlust.

Muudatuste seletuskiri (PDF dokument).

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)