Usaldusväärne partner!

Andmekaitsetingimused

Põllumajandusuuringute Keskus (registrikood 70000042, asukoht Teaduse 4, 75501 Saku, Harjumaa, edaspidi PMK) kui Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seaduse, Euroopa andmekaitse üldmääruse ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Keskuse struktuuriüksused paiknevad Harjumaal (Sakus Teaduse 4 ja Teaduse 6a ning Juulikul, Karjavärava tee 2), Raplamaal (Kuusiku), Lääne-Virumaal (Jäneda), Võrumaal (Väimela), Viljandimaal (Matapera), Saaremaal (Kuressaare), Tartus ja asenduspindadel Tallinnas (Väike-Paala 3 ja Lõkke 3a/5).

Isikuandmete töötlejana toimib PMK vastutava andmetöötlejana, kes kogub iseseisvalt oma tegevuseks vajaminevaid isikuandmeid ning määrab nende töötlemise eesmärgi ja vahendid. Juhul, kui PMK töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, siis teeb ta seda üksnes vastutava töötleja poolt selleks antud kirjalike juhtnööride alusel.

Kõik otsused privaatsuse, isikuandmete kaitse ja muude protseduuride kohta andmete turvaliseks töötlemiseks teeb PMK juhtkond, olles need eelnevalt kooskõlastanud Maaeluministeeriumi andmekaitsenõunikuga või PMK isikuandmete kaitse eest vastutava töötajaga.

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad PMK andmetöötlustegevusi, kui PMK kogub klientide või töötajate isikuandmeid ja määrab töötlemise eesmärgi ning vahendid.
Samuti annavad andmekaitsetingimused teavet selle kohta, kuidas PMK tegutseb juhul kui ta töötleb isikuandmeid oma klientide või partnerite nimel ja nende poolt antud juhiste kohaselt.

Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad kõigile PMK protsessidele, kaasa arvatud veebilehele.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne.) või isiku pöördumine PMK poole teenuse saamiseks. Isiku algatuse või osaluseta töötleb PMK isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.
Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt PMK dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

PMK-s kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust turvalisuse eesmärgil hoonetesse sisenemiseks elektrooniliste vahendite (kiipkaardid, koodlukud) ja piiratud arvu asutuse transpordivahenditel GPS positsioneerimisvahendite kasutamisel. Kuusiku Katsekeskuses on kasutusel territooriumi valvekaamera.

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid).
PMK kogub ja töötleb oma klientide, töötajate ja koostööpartnerite isikuandmeid oma põhitegevuse käigus ja oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmeid on PMK-l vaja töödelda selleks, et valmistada ette lepingute sõlmimist või sõlmitud lepinguid täita ja oma põhimäärusest tulenevaid teenuseid osutada.

Kogume isikuandmeid ja töötleme neid järgmiste andmesubjektide kohta:

PMK töötajad ja potentsiaalsed töötajad

Kui olete PMK töötaja, siis töötleme teie isikuandmeid meievahelise lepingu täitmiseks ja kohustuslike nõuete järgimiseks (nt töösuhet ja makse puudutavad seadused ja muud eeskirjad). Teeme seda lepingu ja seadustest tuleneva kohustuse alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.
Kui otsite PMK-s töötamise võimalusi, siis töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata teie oskuste sobivust ametikoha jaoks, millele kandideerite. Teeme seda teie nõusoleku alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.
Lisateavet erinevate andmekategooriate säilitusperioodide kohta saate PMK personalitöötajalt.

Kliendid

Teenuste osutamiseks, kliendisuhete haldamiseks ja oma olemasolevatele või potentsiaalsetele klientidele antud lubaduste täitmiseks vajab PMK teie kontaktandmeid. Nende andmete töötlemise põhjusteks on:

  1. Klientidega lepingute ettevalmistamine ja täitmine ning klientidele soovitud pakkumiste ja teabe edastamine.
  2. Meie teenuste kasutajatele toe pakkumine.
  3. Klientide tagasiside kaudu meie teenuste pidev parandamine.
  4. Ohutuse ja keskkonnanormide järgimise tagamine.
  5. Arvete esitamine, ostude töötlemine, maksete ja muude rahaliste toimingute tegemine..

Klientide profiilide loomine teatud juhtudel, et pakkuda konkreetsetele klientidele asjakohasemaid ja paremaid teenuseid.

Ülal kirjeldatud tegevuste õiguslik alus on nõusolek, leping ja seadusjärgse kohustuse täitmine.

Tulenevalt PMK laborite akrediteerimisest võivad assessorid näha kliendi poolt toodud proovide andmeid, kuid assessoritele on kõik nähtud andmed konfidentsiaalsed.

Partnerid

Töötleme piiratud hulgal oma teenusepakkujaid, hankijaid ja partnereid esindavate inimeste isikuandmeid selleks, et täita lepingut, mille PMK on teise poolega sõlminud. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete töötlemine oma kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu kehtivusperioodil ning kohalduval andmete kohustusliku säilitamise perioodil pärast lepingu lõppemist.

Meie külalised

Hoiame oma ruumide ja töötajate kaitsmiseks juurdepääsu peakontori ja laborite ruumidele lukustatuna. Sissepääsu loa saamiseks palun võtta ühendust PMK töötajaga, keda soovite külastada.
 

Isikuandmete töötlemine ei ole lubatud ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu kohaldame PMK-s teie isikuandmete töötlemisel ühte Andmekaitse üldmääruse artiklis 6 nimetatud õiguslikest alustest, milleks on peamiselt teie nõusolek, lepingu sõlmimine või täitmine, seadusjärgne kohustus või avaliku ülesande täitmine, harvemini ka inimeste eluliste huvide kaitse ja õigustatud huvi.

Kuidas PMK isikuandmeid kogub ja kellele edastab?
Üldjuhul kogub PMK isikuandmeid teilt otse, mis tähendab, et olete meile need andmed vabatahtlikult esitanud, et saada teatud teenuseid või sõlmida meiega leping. Mõnikord võime andmeid koguda teiega otseselt seotud isikutelt – näiteks kui teie ettevõtte juht on andnud meile teie kui kontaktisiku kontaktandmed.

Mõningatel juhtudel võime teie kohta ka muudest allikatest andmeid koguda. Üldjuhul on need avalikud allikad, eelkõige registrid või avalik teave kolmandate isikute sotsiaalvõrkudest. Andmete täpsuse tagamiseks võib PMK ühest allikast saadud andmed teisest allikast saadud andmetega ühendada.

Riigiasutused (nt maksuamet, politsei, kohtud või muud riigiasutused, lisaks kindlustusandjad) võivad paluda PMK-l edastada neile andmeid, mis meil teie kohta on. Täidame riigiasutuste taolisi taotlusi ainult juhul, kui selleks on piisav õiguslik alus.

Vastutava andmetöötlejana ei töötle PMK eriliigilisi isikuandmeid ei oma töötajate kohta ega ka teenuste osutamiseks, kuid mõnikord on selliste andmete töötlemine meile kohustuslik, et täidaksime meile kehtestatud seaduslikke ja eetilisi kohustusi. Eriliigilisi isikuandmeid võidakse PMK-s töödelda peamiselt juhtudel:

  1. kui olete töövõimetuslehel viibiv töötaja. Sellisel juhul võime töösuhet reguleerivate seaduste kohaselt töödelda mõningaid eriliigilisi isikuandmeid seoses teie terviseseisundiga, kuid arvestame seejuures rangelt kehtivate õigusnormidega;
  2. kui meie territooriumil on toimunud õnnetusjuhtum, milles on inimesed kannatada saanud, võime olla kohustatud töötlema terviseseisundiga seotud andmeid tööohutuse ja -tervishoiu normide järgimiseks ja juhtumi registreerimiseks.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada ülevaadet isikuandmetest, mis meil teie kohta on, kuid enne selliste andmete väljastamist peame olema kindlad, kes te olete. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda andmete ülekandmist, välja arvatud juhul kui see on välistatud mõne muu õigusaktiga. 

Kui soovite taotleda juurdepääsu oma andmetele, andmeid kustutada või parandada või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele või andmeid üle kanda, siis võtke ühendust PMK nõunikuga, e-post: hannes.aamisepp@pmk.agri.ee telefon 384 9707.

Isikuandmete kaitset PMK’s koordineerib maaeluministeeriumi andmekaitsenõunik, kelle poole saab pöörduda aadressil dpo@agri.ee  tel.: 6 256 120. Temale võite samuti esitada oma küsimused ja/või pretensioonid.
Kui arvate, et PMK on rikkunud teie õigusi isikuandmete töötlemisel, on teil alati õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, www.aki.ee
 

Põllumajandusuuringute Keskus võib vajadusel andmekaitsetingimusi regulaarselt muuta. Meie veebilehe külastajatele on vastav ajakohastatud info alati kättesaadav.

Käesolevad andmekaitsetingimused kehtivad alates 01.06.2021

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)