Usaldusväärne partner!

Põllumajandusuuringute Keskuse laborite kvaliteedipoliitika

Põllumajandusuuringute Keskuse laboratooriumid

1.1. Kvaliteedipoliitika kirjeldus

1.1.1. Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) laboratooriumide töö põhimõtteks on tagada proovide analüüsimine vastavuses standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 ”Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded”, Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) nõuetega ning Eesti Vabariigi seaduste, teiste õigusaktide ja normdokumentidega.

1.1.2. Põllumajandusuuringute Keskuses on rakendatud juhtimissüsteem, mis vastab teostatava töö iseloomule, mahule ja ulatusele. Poliitika eesmärk on saavutada kogu personali töötamine ühiste põhimõtete ja ühise eesmärgi nimel. PMK juhtkond toetab igati juhtimissüsteemi arendamist ja parendamist, võimaldades töötajate osalemist erinevatel koolitustel. Põllumajandusuuringute Keskuse juhtimissüsteemi rakendamisel juhindutakse kogu Maaeluministeeriumi haldusala juhtimispõhimõtetest.

1.1.3. PMK laborite personali kvaliteedipoliitika on:

  • klientide tellimuste täitmine erapooletult ja asjatundlikult, nõutaval professionaalsel tasemel ning majanduslikult efektiivselt sellisel viisil, et oleks tagatud analüüsitulemuste usaldatavus ja rahvusvaheline tunnustatus;
  • töötada vastavalt käesolevas Kvaliteedikäsiraamatus dokumenteeritud juhtimissüsteemile, kindlaksmääratud meetodite ja klientide nõuete kohaselt;
  • töötada loominguliselt, täiendades oma erialaseid teadmisi ja rakendades omandatut vastavas töölõigus;
  • aktiivselt osaleda laborite juhtimissüsteemi rakendamises, täiustamises ja edasiarendamises;
  • järgida akrediteeritud laborile esitatud nõudeid.

1.1.4. Laborite juhtimissüsteem on kooskõlas standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 valikuvõimalusega A – on olemas juhtimissüsteemi dokumentatsioon, toimib dokumentide ja tõendusdokumentide ohje, toimub riskide ja võimaluste käsitlemine, pidev parendamine, vajadusel rakendatakse korrigeerivaid meetmeid, viiakse läbi siseauditeid ja juhtkonnapoolsed ülevaatused.

1.1.5. Kvaliteedikäsiraamat ning tööks vajalikud juhendmaterjalid on kättesaadavad ja mõeldud kasutamiseks kõigile laborite töötajatele ning vajaduse korral PMK teistele töötajatele ja klientidele, arvestades konfidentsiaalsuse nõudeid.

1.1.6. Põllumajandusuuringute Keskus käsitleb kliendi tellimuse ja proovide analüüsimisega seotud teavet konfidentsiaalselt ja ei avalda seda kolmandale osapoolele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

1.1.7. Põllumajandusuuringute Keskuse akrediteerimisega seonduvalt võib akrediteerimise hindamisrühm vaadelda kliendi proovi analüüsiprotsessi ja proovi andmeid.

1.1.8. Põllumajandusuuringute Keskus võib kasutada analüüsimisega seotud teavet artiklite ja aruannete koostamiseks ning teadustöö eesmärkidel, kuid seda tehakse isikustamata andmetega.

1.1.9. Kvaliteedipoliitika ja eesmärgid vaadatakse üle igal aastal laborite juhtimissüsteemi ülevaatuse käigus ning need kajastuvad juhtimissüsteemi ülevaatuse aruandes.       

Kinnitatud
/allkirjastatud digitaalselt/
Pille Koorberg                     
PMK direktor                      
26.05.2021

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)