Usaldusväärne partner!

Akrediteeritus

Põllumajandusuuringute Keskuse teenused on osa riiklikust taimetervise, sööda- ja toiduohutuse alasest kontrollisüsteemist. Sellised teenused akrediteeritakse.

Akrediteerimine on protseduur, millega autoriteetne organ annab ametliku tunnustuse, et asutus on kompetentne läbi viima määratletud ülesandeid. Akrediteerimistunnistuse olemasolu on kui kvaliteedimärk, et katsekeskuste ja laborite poolt teostatud teenused on läbi viidud erapooletult, kõikidele nõuetele vastavalt ning väljastatud tulemused on usaldusväärsed.

Katsekeskustel on ühine juhtimissüsteem, mis tagab teenuse usaldusvääruse: 

 • Katsekeskused on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001, sertifikaat eesti ja inglise keeles (väljaantud 21.06.2022)
 • Viljandi katsekeskus kuulub Ühenduse Sordiameti (CPVO) tunnustatud katsekeskuste hulka.

Laborite pädevus:

 • PMK laborid on akrediteeritud vastavalt standardile EVS EN ISO/IEC 17025:2017 akrediteerimistunnistus ja selle lisa (väljaantud 04.07.2022);
 • Seemnekontrolli labor on ka ISTA (Rahvusvaheline Seemnekontrolli Assotsiatsioon) akrediteeritud labor, akrediteerimistunnistus (väljaantud 09.02.2022);
 • Teravilja ja söötade labor on ka GAFTA (Teravilja ja Sööda Kaubanduse Assotsiatsioon) tunnustatud labor, viide linkGAFTA veebile.

Oma pädevuse tagamiseks osalevad laborid mitmetes rahvusvaheliste organisatsioonide poolt korraldavates pädevuskatsetes (EURL, FAPAS, ISTA, GAFTA jt). 

linkLaborite kvaliteedipoliitika

Referentlaborina tegutsemine

Põllumajandusuuringute Keskuse laborid on volitatud tegutsema riiklike referentlaboratooriumitena järgmistes analüüsi valdkondades:

 • raskemetallide sisalduse määramine toidus ja loomasöötades;
 • aminohapete ja mikroelementide määramine loomasöötades kasutatavates söödalisanditest (lisaained);
 • taimetervise valdkondades (putukad, lestad, ümarussid, bakterid, seened, munasseened, viirused, viroidid, fütoplasma).

Referentlaborite tegevuse eesmärk on tagada erinevate laborite uurimustulemuste usaldusväärsus ja võrreldavus nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Riikliku referentlabori ülesanded on:

 • teha koostööd Euroopa Liidu oma valdkonna referentlaboriga;
 • osaleda rahvusvahelistes võrdluskatsetes ja korraldada vajadusel volitatud laboritele võrdluskatseid;
 • juhendada volitatud laborit tema tegevuses: dokumentatsiooni, seadmete, analüüsimeetodite vastavusse viimise ja töötajate koolitamise osas;
 • nõustada järelevalveasutusi ning osaleda järelevalve- ja seireplaanide koostamisel;
 • tagada ELi referentlaborist saadud teabe edastamine valdkonna asutustele ja volitatud laboritele.
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)