Usaldusväärne partner!

Toetusvajaduse uuring

Uuringu "Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika" eesmärk on kaardistada ja analüüsida nimetatud ettevõtjate arenguvõimalused, kitsaskohad ja turutõrked finantsvahendite kaasamisel ning probleemkohad investeeringute tegemisel.

Uuringu aruandes antakse ülevaade maapiirkonna ettevõtjate majandusliku olukorra kohta, vaadeldes ettevõtete struktuurset muutust aastate 2007 ja 2017 võrdluses ning enamlevinud majandusnäitajaid ja finantssuhtarve perioodil 2014–2018.

Kõigi sihtgruppide ettevõtjate seas viidi läbi veebiküsitlus, mille tulemusi analüüsiti ettevõtete majandusliku seisundi, tegevus- ja investeerimisplaanide, konkurentsivõime, ekspordi- ja ühistegevuse, teadmussiirde ning riskijuhtimise aspektidest lähtuvalt.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi 2019. a Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)