Usaldusväärne partner!

Esitatavad dokumendid

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatavad digitaalselt allkirjastatud dokumendid:

  1. vormikohane avaldus;
  2. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  3. vormikohane elulookirjeldus (CV);
  4. kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;
  5. vormikohane kompetentsipõhine eneseanalüüs.
  • Kutsekomisjon ja hindamiskomisjon võivad kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.
  • Kutse taotlemise puhul kahe või enama spetsialiseerumise kohta on kutse andmise tasu soodsam. Soodne tasu kehtib kutsete samaaegsel taotlemisel, järjestikustel taotlusvoorudel või 12-kuulise perioodi sees. Tasu suuruse kinnitab kutsenõukogu.
  • Dokumendid peavad olema esitatud iga kutse spetsialiseerumise kohta eraldi.
    Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades kutseseadusest ja kutse andmise korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)