Usaldusväärne partner!

Taimekaitsevahendite (TKV) jääkide sisaldus mullas

Tavapärase põllumajandustootmise käigus on keemiliste taimekaitsevahendite (TKV) ehk pestitsiidide kasutamine laialt levinud. Erinevate taimekaitsevahendite jäägid jõuavad mulda ning võivad püsida seal mitmeid aastaid.

Taimekaitsevahendite jääke mullas on Põllumajandusuuringute Keskuses (PMK) erinevate uuringute raames analüüsitud alates 2007. aastast.

Aastast 2018 on tulemused taimekaitsevahendite jääkide kohta koondatud ühte uuringusse. Uuringus käsitletakse erineva agrotehnoloogia ja toetustüüpide rakendamisel võimalikku taimekaitsevahendite jääkide sisaldust mullas.

Täpsemalt jaguneb taimekaitsevahendite määramine kolmeks teemaks lähtuvalt maakasutusest või uuringu eesmärgist (joonis 1):

  • keskkonnasõbraliku aianduse (KSA) ja -köögiviljanduse (KSK) mullad (KSA+KSK),
  • nitraaditundliku ala (NTA) mullad,
  • Tartumaa mullad (Tartu).

Sealjuures on NTA mullaproovid peamiselt keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) tootjate põldudelt kogutud ja võrdlusena kasutatakse Tartumaalt (peamiselt KSM tootjate maadelt) kogutud mullaproove.

Lisaks olemasoleva uuringu andmetele kasutatakse võrdlusena ka ajalooliselt kogutud andmeid TKV jääkide sisalduse kohta eelnevatel aastatel, selgitamaks võimalikke muutusi ajas. Põllukultuuridest olid põldudel esindatud kaer, kartul, mais, hernes, uba, suvinisu, talinisu, suvioder ja taliraps.

TKV jääke analüüsiti 2019. a kokku 25 mullaproovist (joonis 1). Sealjuures pole väike proovide arv piisav laiendamaks tulemusi kogu Eestile.

2019. a TKV jääkide uuringu lühikokkuvõte (joonis 1)

Joonis 1. Kogutud mullaproovide paiknemine gruppide lõikes ning erinevate TKV jääkide arv ühes proovis

NTA ja Tartu põllud asuvad intensiivse põllumajandusega piirkondades. Neilt põldudelt kogutud mullaproovide tulemused iseloomustavad seega vastavat piirkonda. Erinevatel aastatel koguti mullaproovid NTA, Tartu, KSA+KSK aladelt samadest piirkondadest ning aastate vahel on võrdlustulemused asjakohased.

Pestitsiidide kasutamise tuvastamiseks mullas määratakse laboris vastava toimeaine kogust (pestitsiidi koostisainet). Andmetest selgub, et taimekaitsevahendite jääke või jälgi (sisaldus alla määramispiiri) leiti 2019. aastal kõikidelt aladelt. Kokku leiti TKV toimeaineid 181 juhul, millest 56% oli tegemist jälgedega.

Enamlevinud TKV jääkide liigiks [1] olid fungitsiidid, mis moodustasid keskmisena 54% TKV jääkidest. Järgnesid herbitsiidid (39%) ja kõige vähem oli insektitsiidide jääke 8%. Ülejäänud tootjatest veidi erinev oli TKV jaotus KSK+KSA tootjatel, kus suurem osatähtsus oli insektitsiididel ning veidi vähem oli mullas fungitsiide ja herbitsiide.

Erinevate gruppide omavahelisel võrdluses selgus, et enim oli erinevaid TKV jääke proovi kohta keskmiselt NTA ja Tartu aladel ja vähim oli neid KSA+KSK seirealadel.

2019. a TKV jääkide uuringu lühikokkuvõte (joonis 2)

Joonis 2. Erinevate uuringute taimekaitsevahendite toimeainete jääkide keskmine arv proovis ja jäägita proovide arv perioodil 2007-2019

Võrreldes erinevate uuringute raames kogutud TKV jääkide sisaldust 2019. a ja eelmistel aastatel selgub, et proovi keskmine erinevate toimeainete jääkide arv on käesoleval aastal tõusnud kolmandat aastat järjest. Kõikide proovide keskmisena oli ühes proovis 7,2 erinevat jääki kogusisaldusega 0,25 mg/kg (joonis 2).

Uuringu suhteliselt väikese valikuga proovide võrdlus näitab, et selles valikus on viimastel aastatel  suhteliselt vähenenud insektitsiidide ja suurenenud nii fungitsiidide kui herbitsiidide kasutamine.

Huvi korral:


[1] Taimekaitsevahendite liigid: herbitsiidid (umbrohutõrjevahendid); insektitsiidid (putukatõrjevahendid), fungitsiidid (seen- ja viirushaiguste tõrjevahendid)

Viimati uuendatud 24.08.2020

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)