Usaldusväärne partner!

Metoodika

Põllumajandusettevõtte struktuur on mitmekülgne. Paljudel juhtudel on tegemist nn segatootmisega, kus tegeletakse nii taime- kui loomakasvatusega ja lisaks saadakse sissetulekut ka kõrvaltegevustest. Sellise struktuuriga ettevõtte puhul on üsna keeruline välja tuua, kas tasuvam on kasvatada otra või kaera, pidada piimalehmi või nuumsigu jne.

Ühelt poolt on vaja kindlaks teha ettevõtte sissetulekud, mis saadakse põllumajanduslikust tootmisest, kusjuures arvestatavaks sissetulekute osaks on ka toetused. Teisalt on igas ettevõttes tegemist mitmesuguste kulutustega, mis tuleb tasuvusarvestustes samuti arvesse võtta.

Kogutoodangu väärtus on otseselt seotud saagikus- ja produktiivsusnäitajatega. Vastavalt tootmise tasemele on vaja teha teatud kulutused, need on muutuvkulud.

Lisaks muutuvkuludele on igas ettevõttes püsikulud, arvestada tuleb ka põhivara väärtuse languse ehk kulumiga, makstavate intresside ja tootmisest tulenevate maksudega. Kuidas siis kõige lihtsamalt selgeks teha, kas ettevõtte sissetulekud katavad kõik kulutused ja kas ettevõtte tegevus on tasuv?

Kattetulu metoodika võimaldab lihtsal viisil hinnata majapidamise eri harude tulukust, analüüsida tootmise tasuvust erinevate stsenaariumide puhul ning prognoosida tulude-kulude eelarvet ja raha liikumist mitmesuguseid riskitegureid arvesse võttes.

Kattetulu on kogutoodangu väärtuse ja muutuvkulude vahe. Taimekasvatuses arvutatakse kattetulu kahel tasemel: kattetulu 1, kus kogutoodangu väärtusest lahutatakse muutuvkulud, ning kattetulu 2, mis võtab arvesse ka masinatööde kulud

Kogutoodangu väärtus on aasta jooksul toodetud toodangu (teravili, piim, liha jne) väärtus turuhindades. Toodang võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks ettevõtte siseselt või jääda varudeks. Kogutoodangu väärtusele lisatakse ka toodanguliigiga seotud otsetoetused.

Muutuvkulud on konkreetse toodanguliigi tootmiseks vajalikud kulud planeeritud tootmistaseme juures. Muutuvkuludeks on taimekasvatuses seemned, väetised, taimekaitsevahendid, loomakasvatuses söödad, ravimid, veterinaarteenused jne. Muutuvkulude tase muutub kooskõlas tootmise mahu kasvu või kahanemisega.

Masinatööde tegemiseks on igas konkreetses ettevõttes erinevad võimalused, seetõttu on otstarbekas masinatööde kulu eraldi välja arvutada. Kui ettevõttes ei ole võimalik masinatööde maksumust iga põllukultuuri juures eraldi välja tuua, siis võetakse aluseks teenustööde maksumus (nt taimekaitsetööd, silo tegemine jne).

Püsikulud on tootmise teatud tasemeni enamvähem samal tasemel ja neid on raske konkreetse tootmisharuga siduda. Püsikuludeks on näiteks tööjõukulud, ehitiste, masinate ja seadmete hooldekulud, kütuse- ja energiakulud, kulum jne.

Kattetulu metoodika järgi arvutatakse kõigepealt kattetulu iga ettevõttes kasvatatava põllukultuuri hektari ja loomaliigi pea kohta ning seejärel leitakse vastavalt külvipinnale ja loomade aasta keskmisele arvule kattetulu kogu ettevõttes. Ettevõtte kogu kattetulu peab katma püsikulud ja kuna püsikulud on enamasti kindel suurus, siis kujuneb kasum seda suuremaks, mida suurem on kattetulu.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)