Usaldusväärne partner!

Mullaerosiooni kaardirakendus

Mullaerosiooni kaardirakendus on välja töötatud Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) mullaseire ja uuringute büroos. Kaardirakendus on mõeldud kasutamiseks põllumajandustootjatele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Kaardirakenduse abil saab igaüks jälgida spetsiaalse USLE mudeli abil loodud vee-erosiooni ulatust t/ha*aastas.

Link linkkaardirakendusele

Mullaerosiooni-kaardirakenduse-ekraanikuva

Sarnaselt teistele PMK kaardirakendustele on võimalik teostada ka erinevaid päringuid rakenduse vasakul serval asuva otsingusüsteemi kaudu.

 • Kaardirakenduse paremal äärel olevast menüüst saab valida maakasutuste vahel, mille puhul näidatakse potentsiaalset erosiooni intensiivsust (t/ha*aastas).
   
 • Erosiooni potentsiaal näitab võimalikku erosiooni ulatust ilma mingi taimkatteta ja järgmised valikud erineva maakasutuse (näiteks mustkesa) ja erinevate kultuuride korral: vaheltharitavad kultuurid, taliviljad, suviviljad, lühiajaline rohumaa ja püsirohumaa.
   
 • Kaardikihte sisse lülitades on võimalik visualiseerida erineva maakasutuse mõju mulla vee-erosioonile ning leida säästlikuim maakasutuse viis oma põllule.
Kasu põllumajandustootjale

Teades kasutada oleva maafondi potentsiaalset mulla ärakande suurust sõltuvalt maakasutusest või maaharimissüsteemist, on põllumehel võimalik oma tegevuse kaudu säästa nii keskkonda kui ka vältida kulutusi mullaviljakuse säilitamiseks (toitainete ärakanne, süsiniku kadu ja niiskusrežiimi halvenemine huumuskihi erodeerumisel).

PMK mullaseire ja uuringute büroo uus mullaerosiooni kaardirakendus võimaldab nüüd kogu Eesti ulatuses kõigil hinnata oma põldude mulla ärakande ohtu 10x10 meetrise ruumilise lahutusega. Mudeli juures on kasutatud andmeid järgnevate valdkondade kohta: reljeef, mullastik, sademed, taimkate ja maakasutus, erosioonivastaste abinõude kasutamine.

USLE mudelist

PMK mullaseire ja uuringute büroo on juba enam kui kümme aastat hinnanud Eesti põllumajandusmaastikes mulla vee-erosiooni spetsiaalse USLE mudeli abil. USLE on erosioonimudel, mis loodi ennustamaks pikaajalist keskmist mulla vee-erosiooni kindlate kasvatavate kultuuride ja maaharimissüsteemi korral. Erosiooni (t/ha) hinnatakse kuue põhifaktori kombinatsiooni (korrutise) tulemusena:

 • R – sademete erosiooni faktor (N/h) või ([kJ/m2]*[mm/h]);
 • K – mulla erodeeritavuse faktor ([t/ha]*[h/N]) või ([t/ha]*[m2/kJ]*[h/mm]);
 • L – nõlva pikkuse faktor (dimensioonita suhtarv);
 • S – nõlvakalde faktor (dimensioonita suhtarv);
 • C – taimkatte faktor (dimensioonita suhtarv);
 • P – kaitseabinõude rakendamise faktor (dimensioonita suhtarv).

Kui algselt rakendati USLE mudelit 1960-ndatest alates USA-s kõlvikute kaupa erosiooni hindamiseks, siis tänapäeval on geoinfosüsteemide (GIS) arengu ja suure täpsusega lähteandmete (näiteks LIDAR põhised reljeefimudelid, mullastik, maakasutus) kättesaadavuse tõttu võimalik vee-erosiooni hinnata juba ka kogu riigi ulatuses ülepinnaliselt ning samas ka kõlviku sees suure detailsusega.

Geoinfosüsteemil põhineva mulla ärakannet kõlvikute sees detailselt kirjeldava USLE ruumilise mudeli metoodika arendamiseks on PMK mullaseire ja uuringute büroo teinud koostööd Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga alates 2011. aastast.

Lisainfo PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna mullaseire ja uuringute büroost:

 • Priit Penu, tel 5342 5485 või e-post priit.penu[a]pmk.agri.ee
 • Tambet Kikas, tel 453 8262 või e-post tambet.kikas[a]pmk.agri.ee
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)