Usaldusväärne partner!

Metoodika

Põllu­majanduslike majapidamiste arv tehakse kindlaks põllu­majandusloenduse või struktuuriuuringu andmetest lähtuvalt, igale majapidamisele määratakse majanduslik suurus ja tootmistüüp.

Põllumajandusliku majapidamise majandusliku suuruse määramiseks arvutatakse tema standardkogutoodangu väärtus eurodes. Standard­kogutoodangu väärtus näitab majapidamise teoreetilist potentsiaali tema kasutuses oleva põllumajandusmaa hektarite ja kasvatatavate loomade arvu alusel. Seejuures kasutatakse stan­dard­toodangu koefitsiente, mis on arvutatud viie aasta kesk­misena vastavalt erinevate põllukultuuride saagikus- ja kasvatatavate loomade produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel. Toetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. Korrutades majapidamises kasvatatavate erinevate põllukultuuride hektarite ja loomaliikide keskmised arvud vastavate standardtoodangu koefitsientidega, saadakse antud majapidamise standardkogutoodang.

Põllumajanduslik majapidamine võib olla väga väike, kus põllumajandusega tegelemine on pigem elulaad kui äritegevus. Kuna FADNi eesmärgiks on analüüsida ärilisi tootmisettevõtteid, siis on põllumajandustootjate üldkogumi moodustamiseks määratud majandusliku suuruse alampiir, millest väiksemad majapidamisi põllumajandustootjateks ei loeta. Eestis on majandusliku suuruse standardkogutoodangu väärtus rohkem kui 4000 eurot.

Lisaks majanduslikule suurusele määratakse igale majapidamisele ka tootmistüüp vastavalt sellele, milline on ühe või teise tootmisharu osatähtsus tema standardkogutoodangus. Eestis on kõige olulisemad tootmistüübid taimekasvatus, piimatootmine, karjatatavate loomade kasvatus ja segatootmine. Vähemlevinud on aianduse, püsikultuuride kasvatuse ning sea- ja linnukasvatuse tootmistüübid. Detailsem tüpoloogia võimaldab majandustulemusi analüüsida ka ettevõtete spetsialiseerumise tasemel – näiteks teraviljakasvatus, lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, seakasvatus, linnukasvatus jne.

Põllumajandusliku majapidamise tootmistüübi ja majandusliku suuruse määramisel on abiks majandusliku suuruse kalkulaator, mille aluseks on standardtoodang "2017" (aastate 2015-2019 keskmiste näitajate alusel arvutatud standardtoodangu koefitsiendid). Kalkulaatori kasutamisel tuleb sisestada majapidamises kasutuses olev põllumajandusmaa kasvatatavate kultuuride lõikes ja põllumajandusloomade keskmine arv. Nende andmete põhjal arvutatakse ettevõtte tootmistüüp nii üldisel tasemel kui ka spetsialiseerumise järgi ning majanduslik suurus eurodes ja määratakse kuulumine majandusliku suuruse vastavasse klassi.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)