Usaldusväärne partner!

FADNi andmete kogumine

Statistikaameti poolt 2020. aastal läbiviidud põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis 11 369 põllumajanduslikku majapidamist. Võrreldes 2016. aasta struktuuriuuringu andmetega on majapidamiste arv ligi kolmandiku võrra vähenenud. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas 6678 põllumajandustootjat ja nemad moodustavadki põllumajandustootjate 2020. aasta üldkogumi FADNi mõistes. FADNi üldkogumist jääb välja 4691 väga väikest majapidamist, kuid samas on kaetud valdav osa põllumajanduslikust tootmisest.

Vastavalt põllumajandustootjate üldkogumi struktuurile koostatakse valimiplaan, mille alusel valitud ettevõtted peaksid tagama parima esindatuse nii tootmistüüpide kui ka majandusliku suuruse gruppide lõikes. Valimisse kuuluvate ettevõtete majandustulemuste laiendamisel põllumajandustootjate üldkogumile saadakse üldpilt põllumajandussektori majandustulemustest tervikuna. Alates 2010. aruandeaastast on Eestis valimi plaaniliseks suuruseks 658 ettevõtet.

Väljavalitud ettevõtteid hoitakse valimis võimalikult kaua. Valimis on ettevõtteid, kes on andmeid esitanud juba rohkem kui 20 aastat. Siiski langeb igal aastal teatud arv ettevõtteid välja tegevuse lõpetamise või tootmise mahu vähenemise tõttu ja nende asemele valitakse juhuvaliku meetodil uued. Igale andmeid esitanud ettevõttele saadetakse tagasisidena majandustulemuste analüüs, kus näidatakse arengutendentsid viimastel aastatel ning tuuakse võrdlused tootmistüübi ja majandusliku suuruse poolest sarnase tootjate grupi vastavate näitajatega.

Peamiseks andmeallikaks on ettevõtte majandusaasta aruanne ja muud raamatupidamise dokumendid. Küsimused puudutavad nii ettevõtte struktuuri (põllukultuuride kasvupinnad, loomade arv vanusegruppide lõikes, tööjõukasutus jne) kui ka finantsseisukorda raamatupidamisandmete alusel. Andmete kogumiseks on välja töötatud spetsiaalne tarkvara ja andmeid koguvad selleks koolitatud andmekogujad.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)