Usaldusväärne partner!

FADNi andmete kogumine

Statistikaameti 2016. aasta andmetel on Eestis rohkem kui 16 tuhat põllumajanduslikku majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri ületab neist 7610 (põllumajandustootjate üldkogum). Põllumajandustootjate üldkogumist jääb küll välja rohkem kui üheksa tuhat väga väikest majapidamist, kuid samas on hõlmatud üle 90% põllumajanduslikust toot­misest.

Vastavalt põllumajandustootjate üldkogumi struktuurile koostatakse valimiplaan, mille alusel valitud ettevõtted peaksid tagama parima esindatuse nii tootmistüüpide kui ka majandusliku suuruse gruppide lõikes. Valimisse kuuluvate ettevõtete majandustulemuste laiendamisel põllumajandustootjate üldkogumile saadakse üldpilt põllumajandussektori majandustulemustest tervikuna. Alates 2010. aruandeaastast on Eestis valimi plaaniliseks suuruseks 658 ettevõtet.

Väljavalitud ettevõtteid hoitakse valimis võimalikult kaua. Valimis on ettevõtteid, kes on andmeid esitanud juba rohkem kui 20 aastat. Siiski langeb igal aastal teatud arv ettevõtteid välja tegevuse lõpetamise või tootmise mahu vähenemise tõttu ja nende asemele valitakse juhuvaliku meetodil uued. Igale andmeid esitanud ettevõttele saadetakse tagasisidena majandustulemuste analüüs, kus näidatakse arengutendentsid viimastel aastatel ning tuuakse võrdlused tootmistüübi ja majandusliku suuruse poolest sarnase tootjate grupi vastavate näitajatega.

Peamiseks andmeallikaks on ettevõtte majandusaasta aruanne ja muud raamatupidamise dokumendid. Küsimused puudutavad nii ettevõtte struktuuri (põllukultuuride kasvupinnad, loomade arv vanusegruppide lõikes, tööjõukasutus jne) kui ka finantsseisukorda raamatupidamisandmete alusel. Andmete kogumiseks on Maamajanduse Infokeskuses välja töötatud spetsiaalne tarkvara ja andmeid koguvad selleks koolitatud andmekogujad.

Andmekogujate ja -esitajate info (sisenemine parooliga)

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)