Usaldusväärne partner!

Andmete analüüs

FADNi valimisse kaasatud põllumajandustootjatelt kogutud andmete alusel tehtud majandustulemuste analüüsi esitlemiseks on ühtse metoodika alusel arvutatud näitajate kogum ehk nn standardtulemused. Standardtulemused esitatakse kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis annab võimaluse üldistada valimisse kuuluvate ettevõtete näitajaid põllumajandussektorile tervikuna. Laiendatud tulemused vastavad põllumajandustootjate üldkogumi struktuurile nii erinevate tootmistüüpide kui ka suurusgruppide lõikes.

Põllumajandustootjate standardtulemused on avaldatud aastate 2006-2021 kohta. Seoses sellega, et alates 2010. aruandeaastast on kasutusel uus metoodika põllumajanduslike majapidamiste majandusliku suuruse ja tootmistüübi määramisel, on varasemate aastate tulemused ümber arvutatud. Lisaks metoodika muutusele otsustati Eestis 2010. aastal suurendada ka valimit 500-lt ettevõttelt 658-le. Suurem ettevõtete arv tagab parema esindatuse, seega on põllumajandustootjate üldkogumile laiendatud tulemused ka täpsemad, kuid pikemate aegridade analüüsimisel tuleb seda asjaolu arvesse võtta.

Standardtulemusi saab alla laadida tootmistüüpide lõikes kas üldisel tasemel (tüüp 1) või spetsialiseerumise järgi (tüüp 2). Majandusliku suuruse gruppe on moodustatud viis. Lisaks saab standardtulemusi analüüsida maakondade, mahe- ja tavatootmise ning ettevõtlusvormide lõikes. Kui valitud gruppi jääb vähem kui viis ettevõtet, siis neid andmeid ei avaldata.

Rohkem infot FADNi metoodika, andmete kogumise korralduse ja majandustulemuste kohta leiab põllumajandustootjate majandusnäitajate kogumikest.

Euroopa Liidu liikmesriikide standardtulemused on saadaval Euroopa Komisjoni juures asuvast portaalist AGRI-Food, FADNi andmete põhjal tehtud ülevaated ja infolehed Euroopa Komisjoni ÜPP portaalist.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)