Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) tegutseb alates 1998. aastast. 2004 aastani oli asutuse nimeks Taimse Materjali Kontrolli Keskus. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004.a. määruse nr 1 (RTL 2004, 6, 75) alusel muudeti nimi Põllumajandusuuringute Keskuseks (inglise keeles Agricultural Research Centre).

 

PMK on põllumajandust ja maaelu arengut toetav Maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus, mis ühendab erinevaid laboreid ja katsekeskusi ning põllumajanduskeskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga tegelevaid osakondi. PMK eesmärk on Eesti põllumajanduse ja maaelu edendamine Euroopa Liidu ühtses põllumajandusruumis läbi uute teadmiste loomise ja vahendamise.

 

Keskuse visioon

Põllumajanduslike analüüside ja põldkatsete tunnustatud kompetentsikeskus. Usaldusväärne partner põllumajandus- ja maaelupoliitika kujundamisel, uute teadmiste loomisel ja levitamisel.

 

Keskuse missioon

Pakume tuge põllumajanduse, keskkonna ja maaelu valdkonna partneritele vajalike otsuste tegemisel.

 

Ülesanded

PMK peamised tegevusvaldkonnad on põldkatsete korraldamine, laboratoorsete analüüside teostamine (taimse põllumajandustoodangu kvaliteedi määramine, taimekahjustajate diagnoosimine, taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes produktides ning mullas, põllumuldade agrokeemilised analüüsid, mikrobioloogilised analüüsid söötades ja taimses materjalis, seemnete analüüsimine), väetis- ja lubjatarbekaartide koostamine, hea põllumajandustava ja agrokeemia alased uuringud, põllumajanduse keskkonnameetmete hindamine, teravilja ja teraviljasaaduste ning söötade inspekteerimine ja nõuetekohasuse tõendamine, sekkumisteravija kvaliteedi kontrollimine jpm.

 

Keskusel on välja arendatud tänapäevane laboratoorne baas, mis on võimeline teostama enamiku põllumajandussektoris vajalikest analüüsidest seemnete, söötade, taimse põllumajandustoodangu s.h. toiduainete kvaliteedi määramiseks, taimekahjustajate poolt põhjustatud nakkuste tuvastamiseks ja taimehaiguste diagnoosimiseks.

 

Pädevus

Keskuse laboratooriumides on rakendatud ühtne kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavaks standardile EVS- EN ISO/IEC 17025. Seega vastavad Keskuse laborid rahvusvahelisele tasemele ning on pädevad omas valdkonnas.

Seemnekontrolli laboratoorium on akrediteeritud lisaks veel International Seed Testing Association (ISTA) poolt.

 

Taimse materjali ning jääkide ja saasteainete laboratooriumid omavad Ameerika Teraviljakeemia Assotsiatsiooni (AACC) pädevussertifikaati ja täpsuse auhinda.

 

PMK laboratooriumid on Teravilja- ja Söödakaubanduse Assotsiatsiooni (GAFTA) tunnustatud labor.

 

Põllumajandusuuringute Keskus on Rahvusvahelise Teraviljakeemia Assotsiatsiooni (ICC), Rahvusvahelise Analüütilise Keemia Assotsiatsiooni (AOAC), Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) ja Euroopa Vastavustõendamise Organisatsiooni (EOTC) liige.

 

Oma pädevuse tagamiseks osalevad Keskuse laboratooriumid mitmetes rahvusvaheliste organisatsioonide poolt korraldavates pädevustestides (AACC; FAPAS, ISTA, GAFTA jt).

 

PMK Katsekeskustes on rakendatud ja sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem vastavalt standardile ISO 9001. Samuti omab katsekeskus Ühenduse Sordiameti (CPVO) sertifikaati.

 

Osalemine programmides

Jääkide ja saasteainete labor osaleb Euroopa Liidu kontrollprogrammis taimekaitsevahendite jääkide alal.

 

Taimse materjali labor on juba rea aastate jooksul tegelenud Eesti teraviljasaagi analüüsimisega, mille põhjal on välja antud iga-aastased infobülletäänid.

 

Keskuse initsiatiivil on ICC koos EL-ga alustanud standardi väljatöötamist infrapuna-mõõtevõrkude (Grain Network) kasutamiseks interventsioonvilja kokkuostul EL-s. Labor kuulub European Grain Network referentlaborite hulka (kokku on valitud 14 laborit).

 

Keskus korraldab Eesti Akrediteerimiskeskuse ülesandel ringteste Eesti teraviljatööstuse ettevõtete laboratooriumidele saamaks ülevaadet nende kompetentsuse tasemest.

 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel tegeletakse riikliku keskkonnaseire programmi ühe osa – mullaseirega.