Hindamisvaldkond muld uuringud

 

Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumine

Uuringu kokkuvõte 2015

 

Digitaalse mullakaardi vektorandmestiku kvaliteedi parandamine

Uuringu kokkuvõte 2014

 

MAK 2014-2020 piirkondliku mullakaitsemeetmega seotud valikmassiivide (turvas- ja erodeeritud muldade osatähtsus PRIA põllumassiivist >50%) maakasutuse ja maakasutajate detailne analüüs

Uuringu kokkuvõte 2014

 

Põllumajandusmaadele nõlvakallete arvutamine LIDAR andmete põhise reljeefimudeli baasil Valgjärve testvallas

Uuringu kokkuvõte 2014

 

Mulla viljakuse ja orgaanilise aine uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2008

 

Mullatoitainete dünaamika uuring

Uuringu kokkuvõte 2005

 

Mullaerosiooni uuring “mullakadu”

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010
Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2006

 

Mulla deflatsiooni uuring “mullakadu”

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

 

Mullaproovivõtmise marsruudi täpsustamise uuring

Uuringu kokkuvõte 2007

 

Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade ulatusest Eestis

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

 

Põllumuldade neutraliseerimise mõju keskkonnale ja mulla viljakusele

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2006

 

Põllumuldade bioloogilise mitmekesisuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009

 

Mullaviljakuse hindamiseks kogutavate mullaproovide erinevate parameetrite muutumine sõltuvalt proovide analüüsieelsest säilitamisest, mullaomadustest ja säilitustingimustest

Uuringu kokkuvõte 2009

 

Mulla glomaliini sisalduse määramine ja selle kasutamine mulla orgaanilise aine kvaliteedi hindamiseks. Mulla parendusaine Biochar katsetamine

Uuringu kokkuvõte 2011

 

Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala põllumuldades aastatel 2007-2011 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning mullas leiduvate taime toiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise aine fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade taimekaitsevahendite jääkide sisalduse selgitamine NTA põllumuldades

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2011
Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2008

 

Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:10 000 mullakaardi võimalik korrigeerimine

Uuringu kokkuvõte 2011

 

Otsekülvi (minimeeritud harimise) mõju muldade omadustele ja keskkonna seisundile

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011