2013. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

2007-2013 2. telje meetmete püsihindamistulemused 2012. aastal
23. aprill 2013

ÜPP toetuste jagunemine ja ühtlus, MAK 2. telje tootjate majanduslik jätkusuutlikkus Katrin Vask

Millised Eesti maakonnad on saanud enim ÜPP 1. samba ja 2. samba toetusi, kuhu on makstud enam keskkonnatoetusi ning kus paiknevad aktiivsemad Leader toetuste taotlejad? Millise tootmistüübi ning suurusega tootjad saavad enim milliseid toetusi? Jätkusuutlikkus näitab, millised 2. telje toetuste taotlejad on teistest edukamad majandajad ning kui võrdselt toetused ikka taotlejate vahel jagunevad.

Maakasutuse analüüs Priit Penu

Milline on Eesti põllumeeste tüüpkülvikord? Kus asuvad Eesti suuremad põllumassiivid? Kus kasutatakse kõige enam mustkesa?

Meede 2.3.1. Keskkonnasõbralik majandamine (KSM) Jaan Kanger, Marje Särekanno

KSM põhi- ja lisatoetuste jagunemine, taimetoiteelementide bilansi muutused ajas ja tulemuste sõltuvus toetustüüpidest, pestitsiidide kasutuskoormus ja toiteelementide leostumine. Ülevaade sõnniku analüüsitulemustest ning väetamisest veeseaduse uute täiendusettepanekute valguses.

Meede 2.3.2. Mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE) Karli Sepp

MAHE toetuse taotlemise üldised näitajad vahemikus 2007-2012. Mahetootjate sissetulekute muutused. Erinevate mahekultuuride gruppide kasvatamise osakaalu seosed ning probleemid mullaviljakuse säilitamisel. Mahetootjate KSM põhitoetuse taotlemise analüüs.

Elurikkuse olukord KSM ja MAHE ettevõtetes Eneli Viik

MAHE ja KSM meetmete elurikkust hinnatakse läbi kimalaste ja põllulindude käekäigu. Viimase 3-4 aasta seire tulemused viitavad, et MAHE ettevõtete maad on võrreldes PKT-ga mitteliitunud ettevõtete maadega neile sobivam elupaik. KSM aladelt on leitud aga vastandlikke tulemusi.

Meetmed 2.3.3./2.3.4. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL), kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (SRT) Katrin Alamets

Milline on senise kuue aasta jooksul olnud toetatud ohustatud tõugude arvukus, kuidas neil tõugudel läheb ja millistes valdades ja maakondades neid kõige rohkem peetakse? Lühidalt saab ülevaate kohalikku sorti taimede kasvatamise toetusest („Sangaste“ rukis) senise kuue aasta jooksul.

Meede 2.3.5. Poolloodusliku koosluse hooldamine (PLK) Pille Koorberg

Poollooduslike koosluste hetkeseis Natura 2000 aladel. Kas Eesti suudab täita EL ees võetud kohustusi väärtuslike elupaikade säilimise osas ja milline on MAK PLK toetuse roll selles? Milline on toetusega seotud alade majandamine – kes, kus ja kuidas?

Meede 2.4. Loomade karjatamine (LKT) Ere Ploomipuu

Loomade karjatamise toetuse rakendumine aastatel 2009-2012. PMK 2011.-2012. aastal läbi viidud loomade karjatamise uuringu tulemustest: kui palju loomi karjatatakse, karjatamiskoormus, peamised probleemid karjatamisel ja loomapidajate investeeringutevajadused. Valimis olid Järva, Pärnu, Lääne-Viru maakonna veisekasvatajad ning Pärnu ja Lääne maakonna lamba-, kitse- ja hobusekasvatajad.

Ebasoodsate alade (ESA) meede – vajalik toetus põllumajandustootmise säilitamiseks ebasoodsamates piirkondades!? Tiina Köster

Kas ebasoodsate alade toetus on kaasa aidanud nende alade keskkonnaseisundi paranemisele või on tegu lihtsalt pindalapõhise toetusega, millel keskkonnaväärtuste säilitamisega põllumajandusmaadel väga nõrk või olematu seos? Kuidas on ESA toetus aidanud säilitada või suurendada põllumajandusmaade kasutuselevõttu ebasobivates piirkondades?

Andmetest, andmeallikatest ja andmete tõlgendamise probleemidest Tambet Kikas

Püsihindamisaruande koostamisega seotud andmetöötluse protsess. Peamiste andmeallikate (Statistikaamet ja PRIA erinevad registrid) erinevused põllumajandusstatistika kajastamises. Näidete põhiselt selgitatakse maakasutuse andmete erinevusi, eelkõige ruumilise paiknemise osas ja viidatakse kohapõhiste andmete võimalikele interpreteerimisvigadele.


Põllumajandusuuringute Keskus korraldas 26. novembril kell 9.30-15.40 Sakus, Teaduse 4/6 koolitus-teabepäeva

Mahepõllumajandus ja teadus 2013

Päevakava

Mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2013. aastal Egon Palts, PMA

Külvikorra- ja maheväetiste katse tulemustest Kuusikul Karli Sepp, PMK

Talirukki saagi ja kvaliteedi kujunemine Ilme Tupits, ETKI

Talirüps mahetingimustes Lea Narits, ETKI

Seltsilistaimedega kapsakahjurite vastu Elen Peetsmann, EMÜ

Mahetootmise rohusööda toiteväärtus Uno Tamm, ETKI

Maakasutusest Eestis Priit Penu, PMK

Mahetoetuse hindamistulemused Jana Adari, PMK